Hot News :

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เป็นหน่วยงานภาคราชการที่ต้องดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล จึงดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง ประหยัดพลังงาน เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้สำหรับนำไปปรับปรุงและพัฒนาในการปฎิบัติตามมาตรการการประหยัดพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมาย โดยเน้นการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าและน้ำมัน
เยาวชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
เยาวชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทันประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน นำ คณะผู้บริหาร / ผู้นำชุมชน / ส.อบต. / อสม. / คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนทัน และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายเดชศักดิ์ คานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 ณ.วัดบ้านโพนทัน และร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก เพื่อลดการเกิดโรค การป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก
เนื่องจากวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 “เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้ ” เพื่อส่งเสริมให้เลิกสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ลดการแพร่กระจายเชื่อโควิด 19
วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น.กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้ว ลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่กำลังระบาดในพื้นที่ตำบลโพนทัน
เนื่องจากวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 “บุหรี่ไฟฟ้า มีสารพิษ เสพติด อันตราย” เพื่อส่งเสริมให้เลิกสูบผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภท ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ลดการแพร่กระจายเชื่อโควิด 19
วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม รองนายก อบต.โพนทัน / เลขา อบต.โพนทัน / ส.อบต. / ผู้นำชุมชน / และ พนักงานส่วนตำบลโพนทันทุกคน ได้เข้าร่วมโครงการ " กิจกรรมอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี " ประจำปี 2566 ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน รอบห้วยกะหล่าว หมู่ที่ 2 ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่ 18 เม.ย. 2565 นายเดชศักดิ์ คานทอง นายกอบต.โพนทัน ประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง เกี่ยวกับเรื่องการทำงาน การอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนมอบนโยบายส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริตในการทำงานให้มีความโปร่งใสและรัดกุมตามระเบียบของทางราชการ
วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม รองนายก อบต.โพนทัน / เลขา อบต.โพนทัน / ส.อบต. / ผู้นำชุมชน / และ พนักงานส่วนตำบลโพนทันทุกคน ได้เข้าร่วมโครงการ "หนึ่งฝน หนึ่งคน หนึ่งต้นกล้า" ประจำปี 2566 ณ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน รอบห้วยกะหล่าว หมู่ที่ 2 ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักประมาวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.โพนทัน สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.โพนทัน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างรู้จักการทำงานเป็นทีม เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร
วันที่ 13 -15 เมษายน พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน นำโดย นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน / รองนายก / ส.อบต.โพนทัน / ผู้นำชุมชน / พนักงานจ้างเหมาบริการและผู้สูงวัยในเขตตำบลโพนทัน ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงวัย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย และแสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามต่อกันและกันภายในชุมชน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประชุมพนักงานประจำเดือน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทันทุกคน โดยนายเดชศักดิ์ คานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทันจึงกำหนด นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เน้นย้ำปลูกจิตสำนึกให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ไม่รับ ไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย สร้างวัฒนธรรม การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร หรือการใช้สื่อออนไลน์ แทนการให้สิ่งของเพื่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปในแนวทางประหยัด
วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน นำโดย นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน / ส.อบต.โพนทัน / ผู้นำชุมชน / พนักงานส่วนตำบลโพนทัน และผู้สูงวัยในเขตตำบลโพนทัน ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและคนพิการตำบลโพนทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดบ้านโพนทัน
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะกรรมการผู้เข้าประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 รวม 2 คน ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านสำโรง ผู้แทนหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทัน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าสำนักปลัด และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมรับฟังการประชุม ผลการประชุม กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามลำดับต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565
ขอเชิญบุคลากรหน่วยงาน อบต.โพนทัน ที่ปฎิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ประจำปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 30ม.ค. 2566
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ อบต.โพนทัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 30 ม.ค. 2566
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลโพนทัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2565 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายกอบต.โพนทัน, รองนายกอบต.โพนทัน, เลขานุการนายกอบต.โพนทัน, ปลัดอบต.โพนทัน, สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ได้แก่ สมาชิกสภาอบต.โพนทัน ทุกคน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโพนทัน ทุกคน ผู้แทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ จำนวน 3 คน อสม.ทุกหมู่บ้าน สมาชิก อปพร. จำนวน 2 คน และประธานกลุ่มสตรี
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายกอบต.โพนทัน (ประธานกรรมการ), รองนายกอบต.โพนทัน, เลขานุการนายกอบต.โพนทัน, ปลัดอบต.โพนทัน, รองประธานสภาฯ, เลขานุการสภาฯ, สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผอ.โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์, ผอ.โรงเรียนบ้านโพนทัน, ผอ.รพ.สต.โพนทัน, ผู้แทนประชาคมทั้ง 5 หมู่ และหัวหน้าสำนักปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ