ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทันขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่าน "ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ บริเวณวัดบ้านโพนทัน "ลอยกระทงย้อนยุค สร้างสุขสืบสานประเพณี" และพบกับกิจกรรมมากมาย เที่ยวฟรี‼️ ชมฟรี‼️ ตลอดงาน‼️ วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 พบกับ !!! - การประกวดนางนพมาศจำแลง - การประกวดกระทงสวยงาม - การแต่งกายย้อนยุค - การแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทัน - การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนทัน/โรงเรียนบ้านสำโรง - บรรยากาศ แสง สี เสียง ตระการตา - ร้านค้าชุมชน แล้วพบกันวันลอยกระทงเริ่มเวลา 17.00 น.เป็นต้นไปค่ะ
วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน นำโดย นายเดชศักดิ์ คานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน พร้อมด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนของประชาชนที่ประสบพายุวาตภัย เมื่อคืนวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 20.00 น. พร้อมดำเนินการช่วยเหลือตัดต้นไม้ที่หักโค่นกีดขวางการจราจรเพื่อเปิดเส้นทางจราจร ในเขตพื้นที่ตำบลโพนทัน
?️ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ▶️ นายเดชศักดิ์ คานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์หนังประโมทัย ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน/ปลัดอำเภอคำเขื่อนแก้ว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร/ผู้บริหารการศึกษา/ส อบต./ผู้นำชุมชุน/นักเรียนจากโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์/โรงเรียนบ้านสำโรง และโรงเรียนบ้านโพนทัน จำนวน 70 คน เข้าร่วมโครงการฯ ✅โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่น และนำมาต่อยอดให้เป็นทุนทางวัฒนธรรม นำมาสร้างเป็นอาชีพให้เกิดรายได้ ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจท้องถิ่น
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม ส.อบต. / ผู้นำชุมชน / อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล. ) ตำบลโพนทัน และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เราทำความดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ( 28 กรกฎาคม 2565 ) ตามแนวถนนแจ้งสนิทในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.โพนทัน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม ปลัด อบต.โพนทัน / รองนายก อบต.โพนทัน / เลขา อบต.โพนทัน / ส.อบต. / ผู้นำชุมชน / คณะครูอาจารย์นักเรียนโรงเรียนบ้านสำโรง และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ได้เข้าร่วมโครงการ "ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗๐ พรรษา " ณ.พื้นที่รอบห้วยกะหล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัย และการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้” ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน นายสราวุฒิ ศรีสันธา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัย ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม และการอบรมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศ สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด โดยมีคณะผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา อบต./พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรม 32 คน
โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2564 เพื่อยกย่องบุคคลที่ปฎิบัติตนให้เป็นที่ประจักรให้แก่นายประยูร โพนทันปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาไทยของ อบต.โพนทันที่มีความเสียสละและถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้แก่บุคคลรุ่นหลังเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการเชิดชูเกียรติและยกย่องบุคคลต้นแบบผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นภายนอกองค์กรประจำปี 2564
โครงการสนับสนุนในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทันได้มอบเกียรติบัติเพื่อยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยรรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการกระทำคุณงามความดีให้กับบุคคลในพื้นที่ผู้เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะเป็นผู้มีจิตอาสาปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์เสียสละอดทน ณ อบต.โพนทัน ประกาศ ณ วันที่ 13 มิ.ย 2565
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประจำปี 2564
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม รองนายก อบต.โพนทัน / เลขา อบต.โพนทัน / ส.อบต. / ผู้นำชุมชน / ชาวตำบลโพนทัน และ พนักงานส่วนตำบลโพนทันทุกคน ได้เข้าร่วมโครงการ "หนึ่งฝน หนึ่งคน หนึ่งต้นกล้า" ประจำปี ๒๕๖๕ ณ.ที่สาธารณประโยชน์ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๔ ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
โครงการจัดทำประชาคม ประจำปี 2564
โครงการเชิดชูเกียรติและยกย่องบุคคลต้นแบบผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นภายในองค์กรประจำปี 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.โพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
อบต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
โครงการเชิดชูเกียรติและยกย่องบุคคลต้นแบบผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นภายนอกองค์กรประจำปี 2564
โครงการเชิดชูเกียรติและยกย่องบุคคลต้นแบบผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นภายในองค์กรประจำปี 2564
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 14 กันยานยน 2565 เพื่อให้สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.โพนทัน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างรู้จักการทำงานเป็นทีม เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร

❌ NO GIFT POLICY ❌

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ขอประกาศว่า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ทุกคน ไม่รับของขวัญเเละของกำนัลทุกชนิด จากการปฎิบัติหน้าที่ตามนโยบายของ นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน ประจำปีงบประมาณ 2565

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ