ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2567 (IIT)
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2567 (EIT)
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567 ณ วัดบ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านสำโรง ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567 ณ วัดบ้านสำโรง ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านโพนทัน ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ วัดบ้านโพนทัน ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประชุมพนักงานประจำเดือน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทันทุกคน โดยนายเดชศักดิ์ คานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทันจึงกำหนด นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เน้นย้ำปลูกจิตสำนึกให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ไม่รับ ไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย สร้างวัฒนธรรม การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร หรือการใช้สื่อออนไลน์ แทนการให้สิ่งของเพื่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปในแนวทางประหยัด
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.โพนทัน สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.โพนทัน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ไม่รับ ไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย นำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างรู้จักการทำงานเป็นทีม เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร
วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ร่วมกับสัดส่วนเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน คณะกรรมการพัฒนาฯเข้าประชุมประกอบด้วย นายกอบต.โพนทัน (ประธานกรรมการ), รองนายกอบต.โพนทัน, เลขานุการนายกอบต.โพนทัน, ปลัดอบต.โพนทัน, ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, เลขานุการสภาฯ, สมาชิกสภาฯ ทุกคน, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผอ.โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์, ผอ.โรงเรียนบ้านโพนทัน, ผอ.รพ.สต.โพนทัน, ผู้แทนประชาคมทั้ง 5 หมู่, หัวหน้าสำนักปลัด, สัดส่วนเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล จำนวน 22 คน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผลการประชุม พิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ด้วยมติเอกฉันท์ พร้อมทั้งผู้บริหารนำร่างแผนพัฒนาฯ เสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทันเพื่อพิจารณาและประกาศใช้ นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายต่อไป
วันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วน ทุกกอง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการผู้แทนประชาคม จำนวน 3 คน (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4) และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผลการประชุม นำผลจากการลงพื้นที่ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้านมาจัดทำร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 แล้วเสร็จ พร้อมทั้งจะนำร่างแผนพัฒนาฯ เสนอที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทันเพื่อพิจารณาต่อไป
ประสัมพันธ์ช่องทางการสอบถามข้อมูลต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทันผ่านช่องทาง Line Official อบต.โพนทัน
วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านโพนทัน หมู่ 5 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 - ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายกอบต.โพนทัน รองนายกอบต.โพนทัน เลขานุการนายกอบต.โพนทัน ปลัดอบต.โพนทัน สมาชิกสภาอบต.โพนทัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ บ้านโพนทัน หมู่ 5 และพนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา ความเดือนร้อน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นำมาจัดทำเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 08.00 เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านสำโรง หมู่ 4 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 - ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายกอบต.โพนทัน, รองนายกอบต.โพนทัน, เลขานุการนายกอบต.โพนทัน, ปลัดอบต.โพนทัน, สมาชิกสภาอบต.โพนทัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ บ้านสำโรง หมู่ 4 และพนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา ความเดือนร้อน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นำมาจัดทำเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.00 เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ 3 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 - ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายกอบต.โพนทัน, รองนายกอบต.โพนทัน, เลขานุการนายกอบต.โพนทัน, ปลัดอบต.โพนทัน, รองประธานสภาอบต.โพนทัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ 3 และพนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา ความเดือนร้อน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นำมาจัดทำเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.00 เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านโพนทัน หมู่ 2 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 - ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายกอบต.โพนทัน, รองนายกอบต.โพนทัน, เลขานุการนายกอบต.โพนทัน, ปลัดอบต.โพนทัน, เลขานุการสภาอบต.โพนทัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ บ้านโพนทัน หมู่ 2 และพนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา ความเดือนร้อน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นำมาจัดทำเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 08.00 – 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน บ้านโพนทัน หมู่ 1 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายกอบต.โพนทัน, รองนายกอบต.โพนทัน, เลขานุการนายกอบต.โพนทัน, ปลัดอบต.โพนทัน, สมาชิกสภาอบต.โพนทัน ทุกคน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ บ้านโพนทัน หมู่ 1 และพนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา ความเดือนร้อน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นำมาจัดทำเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครประกวดขับร้องทำนองสรภัญญะ เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ตามวัน และเวลาราชการ ณ ห้องกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน - รางวัลการประกวดดังต่อไปนี้ - รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท - รางวัลที่ 2 เงินสด 3,000 บาท - รางวัลที่ 3 เงินสด 2,000 บาท - รางวัลที่ 4 เงินสด 1,200 บาท - รางวัลที่ 5 เงินสด 800 บาท - รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินสด 500 บาท
ขอเชิญชวนเที่ยวงานนมัสการพระธาตุโพนทัน ( พระธาตุระงึม ) ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดบ้านโพนทัน ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ใน วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ วัดบ้านโพนทัน เวลา 09.00 - 12.00 น. จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ภายในงานพบกับ... 1.การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ 2.รับของขวัญและของรางวัลจากซุ้มกิจกรรมต่างๆ อย่าพลาด ของขวัญ ของรางวัล มีมากมาย รอน้องๆ หนูๆ มาร่วมงานกันเยอะๆอยู่นะคะ
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ขอเชิญชวน ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดบ้านโพนทัน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 พบกับ กิจกรรม 1.การประกวดนางนพมาศสายรุ้ง 2.การประกวดกระทงสวยงาม 3.ชุดการแสดง / ศพด.บ้านโพนทัน / น้องๆนักเรียนในเขตตำบลโพนทัน การประกวดนางนพมาศสายรุ้ง รางวัลการประกวดดังต่อไปนี้ - รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 เงินสด 4,500 บาท พร้อมสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 เงินสด 4,000 บาท พร้อมสายสะพาย - รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท - รางวัลขวัญใจมหาชน เงินสด 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย การประกวดกระทงสวยงาม เงินรางวัลการประกวดดังต่อไปนี้ - รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท - รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท
เริ่มต้นก่อนหน้า12345ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 5

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ