ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัย และการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้” ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน นายสราวุฒิ ศรีสันธา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัย ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม และการอบรมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศ สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด โดยมีคณะผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา อบต./พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรม 32 คน
โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2564 เพื่อยกย่องบุคคลที่ปฎิบัติตนให้เป็นที่ประจักรให้แก่นายประยูร โพนทันปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาไทยของ อบต.โพนทันที่มีความเสียสละและถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้แก่บุคคลรุ่นหลังเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการเชิดชูเกียรติและยกย่องบุคคลต้นแบบผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นภายนอกองค์กรประจำปี 2564
โครงการสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564 1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในหน่วยงานในพื้นที่ผู้เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสาธารณะ เป็นผู้มีจิตอาสาปฏิบัติตนด้วยความซื้อสัตย์ 2. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการกระทำคุณงามความดี 3. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่น 4. เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ครีให้แก่ตนเอง และบุคลากรรอบข้าง 5. เพื่อปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ตนเอง ประกาศ ณ วันที่ 14 ต.ค 2564
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประจำปี 2564
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม รองนายก อบต.โพนทัน / เลขา อบต.โพนทัน / ส.อบต. / ผู้นำชุมชน / ชาวตำบลโพนทัน และ พนักงานส่วนตำบลโพนทันทุกคน ได้เข้าร่วมโครงการ "หนึ่งฝน หนึ่งคน หนึ่งต้นกล้า" ประจำปี ๒๕๖๕ ณ.ที่สาธารณประโยชน์ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๔ ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
โครงการจัดทำประชาคม ประจำปี 2564
โครงการเชิดชูเกียรติและยกย่องบุคคลต้นแบบผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นภายในองค์กรประจำปี 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.โพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
อบต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
โครงการเชิดชูเกียรติและยกย่องบุคคลต้นแบบผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นภายนอกองค์กรประจำปี 2564
โครงการเชิดชูเกียรติและยกย่องบุคคลต้นแบบผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นภายในองค์กรประจำปี 2564
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เพื่อให้สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.โพนทัน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างรู้จักการทำงานเป็นทีม เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร

❌ NO GIFT POLICY ❌

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ขอประกาศว่า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ทุกคน ไม่รับของขวัญเเละของกำนัลทุกชนิด จากการปฎิบัติหน้าที่ตามนโยบายของ นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน โดย นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม นายเสถียร แก้วศิริ รองนายก อบต.โพนทัน / นายยุทธยา บุญปัด รองนายก อบต.โพนทัน / นายสนธยา ติ่งทอง เลขานุการนายก อบต.โพนทัน / ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 / ส.อบต. ม.4 และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ได้ร่วมประชุมหารือกับชาวบ้าน ม.4 ในโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ.ศาลาประชาคม ม.4 ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน โดย นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม นายยุทธยา บุญปัด รองนายก อบต.โพนทัน / ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 / ส.อบต. ม.3 และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ได้ร่วมประชุมหารือกับชาวบ้าน ม.3 ในโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ.ศาลาประชาคม ม.3 ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน โดย นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม นายเสถียร แก้วศิริ รองนายก อบต.โพนทัน / นายยุทธยา บุญปัด รองนายก อบต.โพนทัน / ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 / ส.อบต. ม.5 และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ได้ร่วมประชุมหารือกับชาวบ้าน ม.5 ในโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ.ศาลาประชาคม ม.5 ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน โดย นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม นายเสถียร แก้วศิริ รองนายก อบต.โพนทัน / นายยุทธยา บุญปัด รองนายก อบต.โพนทัน / กำนัน / ส.อบต. ม.2 และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ได้ร่วมประชุมหารือกับชาวบ้าน ม.2 ในโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ.ศาลาประชาคม ม.2 ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน โดย นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม นายยุทธยา บุญปัด รองนายก อบต.โพนทัน / ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 / ส.อบต. ม.1 และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ได้ร่วมประชุมหารือกับชาวบ้าน ม.1 ในโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ.ศาลาประชาคม ม.1 ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมประชุมในโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กเเละเยาวชน (การขับเคลื่อนระบบการคุ้มครองเด็กระดับตำบล) ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ผลการประชุมโครงการผ่านไปด้วยความเรียบร้อย
เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ