ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ขอเชิญชวน ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดบ้านโพนทัน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 พบกับ กิจกรรม 1.การประกวดนางนพมาศสายรุ้ง 2.การประกวดกระทงสวยงาม 3.ชุดการแสดง / ศพด.บ้านโพนทัน / น้องๆนักเรียนในเขตตำบลโพนทัน การประกวดนางนพมาศสายรุ้ง รางวัลการประกวดดังต่อไปนี้ - รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 เงินสด 4,500 บาท พร้อมสายสะพาย - รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 เงินสด 4,000 บาท พร้อมสายสะพาย - รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท - รางวัลขวัญใจมหาชน เงินสด 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย การประกวดกระทงสวยงาม เงินรางวัลการประกวดดังต่อไปนี้ - รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท - รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท
ขอเชิญร่วมงานนมัสการพระธาตุโพนทัน ( พระธาตุระงึมคำ ) ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2566 ณ.วัดบ้านโพนทัน ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เปิดรับสมัคร ประกวดร้องเพลง ในงานนมัสการประธาตุโพนทันประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ?เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด - รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท - รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท - รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะกรรมการผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ผู้แทนจากสภาอบต.โพนทัน จำนวน 3 คน (นายเมียน เจริญรัมย์ ประธานคณะกรรมการฯ, นางลัดดาวัลย์ เปรี่ยมนอง เลขานุการสภาฯ และนายอาทิตย์ แทบท้าว สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน ผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ จำนวน 2 คน (ผอ.โรงเรียนบ้านสำโรง , และผู้แทน รพ.สต.โพนทัน) กรรมการผู้แทนประชาคม จำนวน 2 คน (ผู้แทนประชาคมจาก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3) หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผลการประชุม เห็นชอบ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาอบต.โพนทัน และคณะกรรมการพัฒนาอบต.โพนทัน ต่อไป
วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะกรรมการผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ปลัดอบต. ผู้แทนจากสภาอบต.โพนทัน จำนวน 3 คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ จำนวน 3 คน (ผู้แทนโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์, ผอ.โรงเรียนบ้านโพนทัน และ ผอ.รพ.สต.โพนทัน) กรรมการผู้แทนประชาคม จำนวน 5 คน (จากทั้ง 5 หมู่บ้าน) หัวหน้าสำนักปลัด และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผลการประชุม เห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งให้นำร่างแผนการดำเนินงานฯเสนอผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อทราบต่อไป
วันอังคาร ที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะกรรมการผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วน ทุกกอง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการผู้แทนประชาคม จำนวน 3 คน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผลการประชุม จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้วเสร็จ พร้อมทั้งจะนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาฯพิจารณาต่อไป ในวันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566
วันที่ 15 กันยายน 2566 นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม รองนายก อบต.โพนทัน / ส.อบต.โพนทัน / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / กลุ่มสตรี / กลุ่มอาชีพและผู้นำชุมชน ได้ออกทัศนศึกษาดูงาน ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพและผู้นำชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาการแพทย์แผนไทย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี การศึกษาดูงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันที่ 5 กันยายน 2566 นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม รองนายก อบต.โพนทัน / เลขา อบต.โพนทัน / ส.อบต. / ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ รพ.สต. / ผอ.โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ / ผอ.โรงเรียนบ้านโพนทัน / ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) / ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลโพนทัน และ พนักงานส่วนตำบลโพนทันทุกคน ได้เข้าร่วมอบรม " โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะหรือสิ่งปฎิกูล ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายในการจัดการขยะและให้ประชาชนในเขตตำบลโพนทัน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะเพื่อนำไปสู่การจัดการขยะที่ถูกต้อง ณ วัดบ้านโพนทัน ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน นำโดย นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน / รองนายก อบต.โพนทัน / ส.อบต.โพนทัน / ผู้นำชุมชน / กรรมการหมู่บ้าน และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ✅ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อมด้วย นายยุทธยา บุญปัด รองนายก อบต.โพนทัน และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดถนนสายหลัก – ถนนสายรอง ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสถานที่ราชการให้มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม บริเวณถนนแจ้งสนิทในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม รองนายก อบต.โพนทัน / เลขา อบต.โพนทัน / ส.อบต. / ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ รพ.สต. / ผอ.โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ / ผอ.โรงเรียนบ้านโพนทัน / นักเรียนโรงเรียนบ้านโพนทัน / ชาวตำบลโพนทัน และ พนักงานส่วนตำบลโพนทันทุกคน ได้เข้าร่วมอบรมและเดินรณรงค์ "โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลโพนทัน ประจำปี 2566 ณ วัดบ้านโพนทัน ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพและผู้นำชุมชน ประจำปี 2565
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดพิธีมอบชุดเครื่องมือทำมาหากินให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม ณ พิพิธภัณฑ์หนังประโมทัย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (การฝึกอาชีพทำขนมตะโต้เผือก,ขนมตะโต้สาคูธัญพืช,และขนมหม้อแกง)
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 20 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 วัดบ้านสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทัน เพื่อออกให้บริการแก่ประชาชนนอกสถานที่ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ ให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทันเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง ให้บริการประชาชนในด้านการรับชำระภาษี รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อบต.โพนทัน, สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเขื่อนแก้ว, รพ.สต.โพนทัน, กศน.ตำบลโพนทัน, คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาฯ, คณะกรรมการพัฒนาฯ อบต.โพนทัน และประชาชน ตำบลโพนทัน ผลที่ได้คือได้ให้บริการประชาชนครอบคุลมภารกิจงานของหน่วยงาน และนำผลจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสู่การวางแผนการพัฒนาตำบลโพนทัน ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เป็นหน่วยงานภาคราชการที่ต้องดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล จึงดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง ประหยัดพลังงาน เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้สำหรับนำไปปรับปรุงและพัฒนาในการปฎิบัติตามมาตรการการประหยัดพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมาย โดยเน้นการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าและน้ำมัน
เยาวชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
เยาวชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทันประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน นำ คณะผู้บริหาร / ผู้นำชุมชน / ส.อบต. / อสม. / คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนทัน และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายเดชศักดิ์ คานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 ณ.วัดบ้านโพนทัน และร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก เพื่อลดการเกิดโรค การป่วยและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก
เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ