Hot News :

ข่าวกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักประมาวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.โพนทัน สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.โพนทัน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างรู้จักการทำงานเป็นทีม เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร
วันที่ 13 -15 เมษายน พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน นำโดย นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน / รองนายก / ส.อบต.โพนทัน / ผู้นำชุมชน / พนักงานจ้างเหมาบริการและผู้สูงวัยในเขตตำบลโพนทัน ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงวัย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย และแสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามต่อกันและกันภายในชุมชน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประชุมพนักงานประจำเดือน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทันทุกคน โดยนายเดชศักดิ์ คานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทันจึงกำหนด นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เน้นย้ำปลูกจิตสำนึกให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ไม่รับ ไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย สร้างวัฒนธรรม การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร หรือการใช้สื่อออนไลน์ แทนการให้สิ่งของเพื่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปในแนวทางประหยัด
วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน นำโดย นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน / ส.อบต.โพนทัน / ผู้นำชุมชน / พนักงานส่วนตำบลโพนทัน และผู้สูงวัยในเขตตำบลโพนทัน ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและคนพิการตำบลโพนทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดบ้านโพนทัน
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะกรรมการผู้เข้าประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 รวม 2 คน ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านสำโรง ผู้แทนหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทัน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าสำนักปลัด และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมรับฟังการประชุม ผลการประชุม กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามลำดับต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565
ขอเชิญบุคลากรหน่วยงาน อบต.โพนทัน ที่ปฎิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ ประจำปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 30ม.ค. 2566
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของ อบต.โพนทัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 30 ม.ค. 2566
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลโพนทัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ครั้งที่ 1/2565 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายกอบต.โพนทัน, รองนายกอบต.โพนทัน, เลขานุการนายกอบต.โพนทัน, ปลัดอบต.โพนทัน, สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ได้แก่ สมาชิกสภาอบต.โพนทัน ทุกคน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโพนทัน ทุกคน ผู้แทนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ จำนวน 3 คน อสม.ทุกหมู่บ้าน สมาชิก อปพร. จำนวน 2 คน และประธานกลุ่มสตรี
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายกอบต.โพนทัน (ประธานกรรมการ), รองนายกอบต.โพนทัน, เลขานุการนายกอบต.โพนทัน, ปลัดอบต.โพนทัน, รองประธานสภาฯ, เลขานุการสภาฯ, สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผอ.โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์, ผอ.โรงเรียนบ้านโพนทัน, ผอ.รพ.สต.โพนทัน, ผู้แทนประชาคมทั้ง 5 หมู่ และหัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ 30 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ติดประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านช่องทาง QR-Code เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/ax10kw
" วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม รองนายก อบต.โพนทัน / เลขา อบต.โพนทัน / ส.อบต. และ พนักงานส่วนตำบลโพนทันทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทันขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่าน "ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ บริเวณวัดบ้านโพนทัน "ลอยกระทงย้อนยุค สร้างสุขสืบสานประเพณี" และพบกับกิจกรรมมากมาย เที่ยวฟรี‼️ ชมฟรี‼️ ตลอดงาน‼️ วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 พบกับ !!! - การประกวดนางนพมาศจำแลง - การประกวดกระทงสวยงาม - การแต่งกายย้อนยุค - การแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทัน - การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนทัน/โรงเรียนบ้านสำโรง - บรรยากาศ แสง สี เสียง ตระการตา - ร้านค้าชุมชน แล้วพบกันวันลอยกระทงเริ่มเวลา 17.00 น.เป็นต้นไปค่ะ
วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน นำโดย นายเดชศักดิ์ คานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน พร้อมด้วย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนของประชาชนที่ประสบพายุวาตภัย เมื่อคืนวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 20.00 น. พร้อมดำเนินการช่วยเหลือตัดต้นไม้ที่หักโค่นกีดขวางการจราจรเพื่อเปิดเส้นทางจราจร ในเขตพื้นที่ตำบลโพนทัน
?️ วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ▶️ นายเดชศักดิ์ คานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์หนังประโมทัย ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน/ปลัดอำเภอคำเขื่อนแก้ว/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร/ผู้บริหารการศึกษา/ส อบต./ผู้นำชุมชุน/นักเรียนจากโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์/โรงเรียนบ้านสำโรง และโรงเรียนบ้านโพนทัน จำนวน 70 คน เข้าร่วมโครงการฯ ✅โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่น และนำมาต่อยอดให้เป็นทุนทางวัฒนธรรม นำมาสร้างเป็นอาชีพให้เกิดรายได้ ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจท้องถิ่น
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม ส.อบต. / ผู้นำชุมชน / อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล. ) ตำบลโพนทัน และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day เราทำความดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ( 28 กรกฎาคม 2565 ) ตามแนวถนนแจ้งสนิทในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.โพนทัน
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม ปลัด อบต.โพนทัน / รองนายก อบต.โพนทัน / เลขา อบต.โพนทัน / ส.อบต. / ผู้นำชุมชน / คณะครูอาจารย์นักเรียนโรงเรียนบ้านสำโรง และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ได้เข้าร่วมโครงการ "ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗๐ พรรษา " ณ.พื้นที่รอบห้วยกะหล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัย และการอบรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้” ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน นายสราวุฒิ ศรีสันธา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัย ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม และการอบรมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศ สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด โดยมีคณะผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภา อบต./พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรม 32 คน
โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2564 เพื่อยกย่องบุคคลที่ปฎิบัติตนให้เป็นที่ประจักรให้แก่นายประยูร โพนทันปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาไทยของ อบต.โพนทันที่มีความเสียสละและถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้แก่บุคคลรุ่นหลังเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการเชิดชูเกียรติและยกย่องบุคคลต้นแบบผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นภายนอกองค์กรประจำปี 2564
เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ