Hot News :

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม รองนายก อบต.โพนทัน / เลขา อบต.โพนทัน / ส.อบต. / ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ รพ.สต. / ผอ.โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ / ผอ.โรงเรียนบ้านโพนทัน / นักเรียนโรงเรียนบ้านโพนทัน / น้องๆๆศพด.บ้านโพนทัน / ชาวตำบลโพนทัน และ พนักงานส่วนตำบลโพนทันทุกคน ได้เข้าร่วมอบรมและเดินรณรงค์ "โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลโพนทัน ประจำปี 2567 ณ วัดบ้านโพนทัน ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
"เด็กแรกเกิด รับเงินอุดหนุนฯ เดือนละ 600 บาท จนอายุครบ 6 ปี" เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นโครงการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดสวัสดิการให้กับเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี เดือนละ 600 บาท ที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่อครัวเรือน ไม่เกิน 100,000 บาท
วันที่ 13 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จะมารับซื้อขยะรีไซเคิลตามเวลาดังต่อไปนี้ เวลา 09.00 - 12.00น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ขอเชิญชวนประชาชนตำบลโพนทันทุกท่าน นำขยะรีไซเคิลมาร่วมกิจกรรม เพื่อลดปริมาณขยะ และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ขยะรีไซเคิล อาทิ พลาสติก กระดาษ ขวด อะลูมิเนียม เหล็ก ฯลฯ
วันที่ 25 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทัน ได้จัดทําโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ (โรคพิษสุนัขบ้า)ให้กับสุนัขและแมว ประจําปี 2566 โดยร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์อําเภอคำเขื่อนแก้ว เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโพนทัน มีจิตสํานึก ในความรับผิดชอบต่อสุนัข และ แมวที่เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีน ให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้า ทําให้เกิดผลดี ต่อสุขภาพประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทันทั้งสุขภาพกาย และ สุขภาพจิต
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ได้ดำเนินการจัดโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล เเละเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2566 ณ พิพิธภัณฑ์หนังประโมทัย
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เปิดรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ 3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลวังตะคร้อ 4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม 6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ 7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล. หลักฐานการสมัคร 1. บัตรประจำตัวประชาชนและเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา 08.30-16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
วันที่ 17 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (การฝึกอาชีพทำขนมกะหรี่ปั๊บ) ณ พิพิธภัณฑ์หนังประโมทัย
ประชาส้มพันธ์ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นกาปฏิิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2566 ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2567 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2567
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 - องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทันในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายเดชศักดิ์ คานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(พิษสุนัขบ้า) ประจำปี 2567
ขอเชิญบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2567 (IIT)
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2567 (EIT)
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567 ณ วัดบ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านสำโรง ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567 ณ วัดบ้านสำโรง ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านโพนทัน ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ วัดบ้านโพนทัน ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประชุมพนักงานประจำเดือน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทันทุกคน โดยนายเดชศักดิ์ คานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทันจึงกำหนด นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เน้นย้ำปลูกจิตสำนึกให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ไม่รับ ไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย สร้างวัฒนธรรม การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร หรือการใช้สื่อออนไลน์ แทนการให้สิ่งของเพื่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปในแนวทางประหยัด
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.โพนทัน สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.โพนทัน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ไม่รับ ไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย นำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างรู้จักการทำงานเป็นทีม เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร
วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ร่วมกับสัดส่วนเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน 1. ประเด็นการมีส่วนร่วม จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ร่วมกับสัดส่วนเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 2. ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาฯเข้าประชุมประกอบด้วย นายกอบต.โพนทัน (ประธานกรรมการ), รองนายกอบต.โพนทัน, เลขานุการนายกอบต.โพนทัน, ปลัดอบต.โพนทัน, ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, เลขานุการสภาฯ, สมาชิกสภาฯ ทุกคน, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผอ.โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์, ผอ.โรงเรียนบ้านโพนทัน, ผอ.รพ.สต.โพนทัน, ผู้แทนประชาคมทั้ง 5 หมู่, หัวหน้าสำนักปลัด, สัดส่วนเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล จำนวน 22 คน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวมทั้งสิ้น 41 คน 3. ผลการประชุม พิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ด้วยมติเอกฉันท์ พร้อมทั้งผู้บริหารนำร่างแผนพัฒนาฯ เสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทันเพื่อพิจารณาและประกาศใช้ นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายต่อไป 4. นำผลจากการมีส่วนร่วมซึ่งมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ประกาศใช้ ปรับปรุงการวางแผนบริหารงบประมาณ ประจำปี 2567 -2570และนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2568-2570 ต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2567
เริ่มต้นก่อนหน้า123456ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 6

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ