ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน โดย นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม นายเสถียร แก้วศิริ รองนายก อบต.โพนทัน / นายยุทธยา บุญปัด รองนายก อบต.โพนทัน / นายสนธยา ติ่งทอง เลขานุการนายก อบต.โพนทัน / ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 / ส.อบต. ม.4 และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ได้ร่วมประชุมหารือกับชาวบ้าน ม.4 ในโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ.ศาลาประชาคม ม.4 ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน โดย นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม นายยุทธยา บุญปัด รองนายก อบต.โพนทัน / ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 / ส.อบต. ม.3 และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ได้ร่วมประชุมหารือกับชาวบ้าน ม.3 ในโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ.ศาลาประชาคม ม.3 ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน โดย นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม นายเสถียร แก้วศิริ รองนายก อบต.โพนทัน / นายยุทธยา บุญปัด รองนายก อบต.โพนทัน / ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 / ส.อบต. ม.5 และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ได้ร่วมประชุมหารือกับชาวบ้าน ม.5 ในโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ.ศาลาประชาคม ม.5 ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน โดย นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม นายเสถียร แก้วศิริ รองนายก อบต.โพนทัน / นายยุทธยา บุญปัด รองนายก อบต.โพนทัน / กำนัน / ส.อบต. ม.2 และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ได้ร่วมประชุมหารือกับชาวบ้าน ม.2 ในโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ.ศาลาประชาคม ม.2 ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน โดย นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม นายยุทธยา บุญปัด รองนายก อบต.โพนทัน / ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 / ส.อบต. ม.1 และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ได้ร่วมประชุมหารือกับชาวบ้าน ม.1 ในโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ.ศาลาประชาคม ม.1 ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมประชุมในโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กเเละเยาวชน (การขับเคลื่อนระบบการคุ้มครองเด็กระดับตำบล) ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ผลการประชุมโครงการผ่านไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม รองนายก อบต.โพนทัน / ส.อบต.โพนทัน / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชน / รพสต.โพนทัน / ผู้สูงวัยและผู้พิการในพื้นที่ต.โพนทัน และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการตำบลโพนทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจและสังคมให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการในพื้นที่ตำบลโพนทัน ณ.ศาลาวัดบ้านโพนทัน การดำเนินงานเปิดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม รองนายก อบต.โพนทัน / เลขา อบต.โพนทัน / ส.อบต. / ผู้นำชุมชน และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดเก็บขยะตามแนวถนนแจ้งสนิทในพื้นที่ตำบลโพนทัน เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จำนวน 4 จุด ในช่วง 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม รองนายก อบต.โพนทัน / ส.อบต.โพนทัน ได้ออกตรวจตามจุดปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 รวมทั้งมอบสิ่งของน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 จุดบริการ ผลการตรวจตามจุดต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันที่ 15 เมษายน 2565 นำโดย พระครูวินัยสารธรรม เจ้าคณะตำบลโพนทัน พร้อมด้วย นายยุทธนา การินทร์ สจ.อำเภอคำเขื่อนแก้ว / นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน / ส.อบต.โพนทัน และ ผู้นำชุมชน ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรผู้เฒ่าผู้แก่ชาวบ้านหมู่ที่ 1,2,3,4,5 ชาวตำบลโพนทัน เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ และแสดงออกถึงความเคารพนบน้อมต่อผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันภายในชุมชน

       เมื่อวันที่ วันที่ 18 มี.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน โดย นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม ปลัด อบต.โพนทัน / รองนายก อบต.โพนทัน / เลขานุการ อบต.โพนทัน / ส.อบต.โพนทัน / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชน และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

       เมื่อวันที่ วันที่ 11 มี.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน โดย นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม นายยุทธนา บุญปัด รองนายก อบต.โพนทัน / ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 / ส.อบต. ม.1 ร่วมประชุมหารือกับชาวบ้าน ม.1 ในโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคม ม.1 ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

       เมื่อวันที่ วันที่ 21 ก.พ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน โดย นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม นายเสถียร แก้วศิริ รองนายก อบต.โพนทัน / นายยุทธนา บุญปัด รองนายก อบต.โพนทัน / นายสนธยา ติ่งทอง เลขานุการ อบต.โพนทัน / ส.อบต.โพนทัน และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 4 จาก 4

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ