Hot News :
กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสิริธนา เรืองวรรณภา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

081-264-3291

พนักงานส่วนตำบล

นางสิริธนา เรืองวรรณภา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

081-264-3291

นางกรกนก งามศิริ

ครู ค.ศ.1

084-287-5237

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสุกัญญา กองแก้ว

ผู้ดูแลเด็ก

045-979756

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ