Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสราวุฒิ ศรีสันธา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 091-065-1734

นางนิตยา ไชยสัจ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 088-082-5418

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นายณรงค์วิทย์ บุญอนันต์

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 091-796-6288

นางสมรัก ขันหล่อ

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 080-254-2932

นายสมภาร พายุบุตร

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.091-796-6288

นางสิริธนา เรืองวรรณภา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 081-264-3291

นางสาวเพียรฤดี เวฬุวนารักษ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 099-163-6497

นางสาวเพียรฤดี เวฬุวนารักษ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร. 099-163-6497

นางสาวเพียรฤดี เวฬุวนารักษ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 099-163-6497

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ