Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงวัย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ 13 -15 เมษายน พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน นำโดย นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน / รองนายก / ส.อบต.โพนทัน / ผู้นำชุมชน / พนักงานจ้างเหมาบริการและผู้สูงวัยในเขตตำบลโพนทัน ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงวัย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย และแสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามต่อกันและกันภายในชุมชน

[ 15-04-2566 ] Hits:24

โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและคนพิการตำบลโพนทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน นำโดย นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน / ส.อบต.โพนทัน / ผู้นำชุมชน / พนักงานส่วนตำบลโพนทัน และผู้สูงวัยในเขตตำบลโพนทัน ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและคนพิการตำบลโพนทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดบ้านโพนทัน

[ 04-04-2566 ] Hits:31

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักประมาวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.โพนทัน สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.โพนทัน และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างรู้จักการทำงานเป็นทีม เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร

[ 09-03-2566 ] Hits:33

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายกอบต.โพนทัน (ประธานกรรมการ), รองนายกอบต.โพนทัน, เลขานุการนายกอบต.โพนทัน, ปลัดอบต.โพนทัน, รองประธานสภาฯ, เลขานุการสภาฯ, สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5, ผู้ทรงคุณวุฒิ...

[ 24-02-2566 ] Hits:51

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

หนังประโมทัย ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

      ในเรื่องราวประวัติความเป็นมาของหนังประโมทัยนั้น ปรากฏว่าไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหลักฐานที่แน่นอน จะมีเพียงแต่ข้อสันนิษฐานและคำบอกเล่าสืบต่อกันมามีข้อสันนิษฐานบางแห่งว่า หนังตะลุงภาคอีสาน เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2468 จากการเลียนแบบหนังตะลุงคณะที่ไปจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บางแห่งสันนิษฐานว่า เกิดจากการที่ชาวอีสานเดินทางไปทำงานและอยู่อาศัยทางภาคกลางและได้เห็นหนังตะลุงภาคใต้ที่ชาวใต้นำขึ้นมาแสดงที่กรุงเทพฯ เลยจำแบบอย่างมาดัดแปลงให้เข้ากับท้องถิ่นของตนเอง และในที่สุด ก็เริ่มมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

[ 24-11-2565 ] Hits:267

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ