Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพและผู้นำชุมชน ประจำปี 2566

วันที่ 15 กันยายน 2566 นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม รองนายก อบต.โพนทัน / ส.อบต.โพนทัน / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / กลุ่มสตรี / กลุ่มอาชีพและผู้นำชุมชน ได้ออกทัศนศึกษาดูงาน ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพและผู้นำชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาการแพทย์แผนไทย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี การศึกษาดูงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

[ 15-09-2566 ] Hits:280

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคัดแยกขยะหรือสิ่งปฎิกูล ประจำปี 2566

วันที่ 5 กันยายน 2566 นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อม รองนายก อบต.โพนทัน / เลขา อบต.โพนทัน / ส.อบต. / ผู้นำชุมชน / เจ้าหน้าที่ รพ.สต. / ผอ.โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ / ผอ.โรงเรียนบ้านโพนทัน / ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) / ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลโพนทัน...

[ 05-09-2566 ] Hits:296

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน นำโดย นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน / รองนายก อบต.โพนทัน / ส.อบต.โพนทัน / ผู้นำชุมชน / กรรมการหมู่บ้าน และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ✅ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

[ 18-07-2566 ] Hits:283

กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายเดชศักดิ์ คานทอง นายก อบต.โพนทัน พร้อมด้วย นายยุทธยา บุญปัด รองนายก อบต.โพนทัน และ พนักงานส่วนตำบลโพนทัน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดถนนสายหลัก – ถนนสายรอง ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสถานที่ราชการให้มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม บริเวณถนนแจ้งสนิทในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

[ 07-07-2566 ] Hits:314

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

หนังประโมทัย ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

      ในเรื่องราวประวัติความเป็นมาของหนังประโมทัยนั้น ปรากฏว่าไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหลักฐานที่แน่นอน จะมีเพียงแต่ข้อสันนิษฐานและคำบอกเล่าสืบต่อกันมามีข้อสันนิษฐานบางแห่งว่า หนังตะลุงภาคอีสาน เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2468 จากการเลียนแบบหนังตะลุงคณะที่ไปจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บางแห่งสันนิษฐานว่า เกิดจากการที่ชาวอีสานเดินทางไปทำงานและอยู่อาศัยทางภาคกลางและได้เห็นหนังตะลุงภาคใต้ที่ชาวใต้นำขึ้นมาแสดงที่กรุงเทพฯ เลยจำแบบอย่างมาดัดแปลงให้เข้ากับท้องถิ่นของตนเอง และในที่สุด ก็เริ่มมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

[ 24-11-2565 ] Hits:993

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ