Hot News :

เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

วันจันทร์, 16 ตุลาคม 2566 15:32
วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะกรรมการผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ปลัดอบต. ผู้แทนจากสภาอบต.โพนทัน จำนวน 3 คน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ผู้แทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ จำนวน 3 คน (ผู้แทนโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์, ผอ.โรงเรียนบ้านโพนทัน และ ผอ.รพ.สต.โพนทัน) กรรมการผู้แทนประชาคม จำนวน 5 คน (จากทั้ง 5 หมู่บ้าน) หัวหน้าสำนักปลัด และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผลการประชุม เห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งให้นำร่างแผนการดำเนินงานฯเสนอผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อทราบต่อไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ