เรื่อง ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

วันพฤหัสบดี, 22 ธันวาคม 2565 14:03
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะกรรมการผู้เข้าประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 รวม 2 คน ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านสำโรง ผู้แทนหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทัน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าสำนักปลัด และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมรับฟังการประชุม ผลการประชุม กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามลำดับต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ